Ziekte en afwezigheid

Ouders/verzorgers kunnen hun kind voor aanvang van het eerste lesuur via de Magister app ziekmelden. Ook is het ziekmelden per telefoon mogelijk via 015 750 60 30.

Het mailadres (absentmelding@stanislaspijnacker.nl) kan voor de overige afwezigheidsmeldingen gebruikt worden. Denk hierbij aan een afspraak met de tandarts, huisarts of orthodontist. Dit mailadres kan echter niet gebruikt worden voor ziekmelden, bijzonder verlof aanvragen, bezoek aan open dagen, enzovoort.

Als de leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich af bij de coördinator. Als de leerling thuiskomt, vragen we de ouders/verzorgers om telefonisch aan school de veilige thuiskomst te melden.

Te laat

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie. Is de leerling voor de derde keer ongeoorloofd te laat, dan moet hij/zij zich de volgende dag om 08:00 uur melden bij de receptie. Bij drie keer en bij zes keer te laat, stuurt de school een brief naar huis, waarin wij u verzoeken om contact op te nemen met de coördinator. Als de leerling negen keer te laat is, melden wij dit bij de afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente.

Stanislas Pijnacker

Verzuim en verlof

  • Bij verhindering van één of enkele lesuren voor een bezoek aan (huis)arts of orthodontist levert de leerling ten minste één dag van tevoren een briefje in bij de receptie, waarop de reden van de absentie, de naam en klas van de leerling en de lesuren waarin de leerling afwezig zal zijn, vermeld staan.
  • Bij alle andere vormen van afwezigheid, meldt de leerling zich eerst met een brief van de ouders/verzorgers bij de coördinator. Pas al de coördinator de afwezigheid goedkeurt, mag het briefje bij de receptie worden ingeleverd.
  • Buitengewoon verlof (voor meer dagen) kan aangevraagd worden uiterlijk twee weken voordat het verlof ingaat. Hiervoor dient een ingevuld verlofformulier te worden ingeleverd bij de coördinator. Het formulier kunt u hier downloaden.
  • Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
  • Meer algemene informatie kunt u vinden in deze folder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.