Ziekte en afwezigheid

Op deze pagina staat hoe u als ouder/verzorger uw kind kunt ziekmelden. Daarnaast leest u hoe wij omgaan met te laat-komen en afwezigheid. 

Ziekmelden & ziek naar huis

Ouders/verzorgers kunnen hun kind voor aanvang van het eerste lesuur via de app van Magister ziekmelden. Via Magister kan de leerling maximaal twee dagen worden ziekgemeld. Als de leerling hierna nog ziek is, dient opnieuw een ziekmelding te worden gedaan.
Ook is het ziekmelden per telefoon mogelijk via 015 750 60 30.

Als de leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich af bij de coördinator. Als de leerling thuiskomt, vragen we de ouders/verzorgers om telefonisch aan school de veilige thuiskomst te melden.

Kortdurende afwezigheid

Ouders/verzorgers kunnen hun kind kortdurend afwezig melden via e-mailadres absentmelding@stanislaspijnacker.nl. Denk hierbij aan een afspraak met de tandarts, huisarts of orthodontist. Dit mailadres kan echter niet gebruikt worden voor ziekmelden, bijzonder verlofaanvragen aanvragen, bezoeken aan open dagen, enzovoort.

Te laat

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie. Is de leerling voor de derde keer ongeoorloofd te laat, dan moet hij/zij zich de volgende dag om 08:00 uur melden bij de receptie. Bij drie keer en bij zes keer te laat, stuurt de school een brief naar huis, waarin wij ouders/verzorgers verzoeken om contact op te nemen met de coördinator. Als de leerling negen keer te laat is, melden wij dit bij de afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente.

Stanislas Pijnacker

Verzuim en verlof

  • Bij verhindering van één of enkele lesuren voor een bezoek aan (huis)arts of orthodontist levert de leerling ten minste één dag van tevoren een briefje in bij de receptie, waarop de reden van de absentie, de naam en klas van de leerling en de lesuren waarin de leerling afwezig zal zijn, vermeld staan.
  • Bij alle andere vormen van afwezigheid, meldt de leerling zich eerst met een brief van de ouders/verzorgers bij de coördinator. Pas al de coördinator de afwezigheid goedkeurt, mag het briefje bij de receptie worden ingeleverd.
  • Buitengewoon verlof (voor meer dagen) kan aangevraagd worden uiterlijk twee weken voordat het verlof ingaat. Hiervoor dient een ingevuld verlofformulier te worden ingeleverd bij de coördinator. Het formulier kunt u hier downloaden.
  • Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
  • Meer algemene informatie kunt u vinden in deze folder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.